xie4 fan4 ge1
0
zhu3 , wo3 man3xin1 gan3xie4 ,
huan1le4 ling3shou4 ,
ni3 suo3 ci4 wo3 yin3shi2 ,
mei3hao3 feng1 hou4 ;
qiu2 ni3 shi1 en1 jie2jing4 ,
jia1shang4 zhu4fu2 ,
zhu4 wo3 shen1xin1 jian4quan2 ,
shi4feng4 tian1fu4 .
a4men2 .