zhu3 zai4 sheng4dian4 zhong1:4
0
shang4 zhu3 jin1 zai4 ta1de5 sheng4dian4 zhong1:4 ,
shang4 zhu3 jin1 zai4 ta1de5 sheng4dian4 zhong1:4 ,
wan4guo2 de5 ren2 dang1 su4jing4 ,
wan4guo2 de5 ren2 zai4 zhu3 qian2 dang1 su4jing4 ,
dang1 su4jing4 , dang1 su4jing4 ,
ying1dang1 su4jing4 .
a4men2 .