zhu3 , ni3 pei4 de5:2:dei3
0
zhu3 , ni3 pei4 de5:2:dei3 ,
zhu3 , ni3 pei4 de5:2:dei3 ,
zhu3 , zhi3you3 ni3 pei4 de5:2:dei3 rong2yao4 yu3 zun1gui4 ,
rong2yao4 yu3 zun1gui4 ,
rong2yao4 zun1gui4 yu3 quan2bing3 .
yin1wei5 ni3 ceng2 chuang4zao4 ,
ni3 ceng2 chuang4zao4 wan4wu4 .
ni3 an4 ni3de5 zhi3yi4 chuang4zao4 wan4wu4 ,
ni3 pei4 de5:2:dei3 rong2yao4 zun1gui4 .