feng4xing2 zhen1 dao4
1
qi2xin1 cheng2ren4 zhu3 ming2 ,
ling3shou4 zhu4fu2 chai1qian3 ,
shen2 zhong4 zi3min2 chu1fa1 ,
li2kai1 zhu3 sheng4dian4 .
xiang3shou4 ling2 yan4 wan2bi4 ,
shan4 de2 jiang1yao4 shen1 yan2 ,
ju4hui4 ling3shou4 jiao4xun5 ,
sheng1huo2 zhong1:4 shi2jian4 .
sheng4 dao4 suo3 sa3zhong3 zi3 ,
luo4 zai4 ji1ke3 xin1 tian2 ,
bi4 kai1hua1 jie1shi5 ,
rong2 shen2 qie3 yi4 ren2 .
shou4 zhu3 hong2 en1 ji1dong4 ,
geng4:1 bei4 zhu3 ai4 jie2lian2 ,
nu3li4 tuo4zhan3 shen2 guo2 ,
rang4 zhu3 zhi3 shi2xian4 .
2
song4zan4 gan3en1 xian4 cheng2
fu4 shen2 yong3 huo2 shang4 zhu3 ,
wo3men5 yi4qi3 mian4dui4
mei3 tian1 de5 shi4wu4 .
sui2shi2 fen1xiang3 xin4yang3 ,
ai4 zhong1:4 hu4xiang1 kai1 xin1 ,
zhi1ti3 zhen1cheng2 xiang1dai4 ,
bian4 wan4 zu2 wan4min2 .
tong2 xiang3 feng1fu4 en1 yan2 ,
tong2 sui2 zhen1 guang1 qian2 xing2 ,
wo3men5 zhu3 nei4 he2yi1 ,
gong4 xiang3 ta1 sheng1ming4 .
yuan4wang4 yi1qie4 sheng1ling2 ,
qi2 lai2 gan3xie4 ge1song4 ,
rong2yao4 zhu3 ji1du1 ,
tong2 gao1ju3 sheng4 ming2 .