zai4 xiang1hui4
1
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 ,
yuan4 zhu3 hua4yu3 chang2 zhi3yin3 ni3 ,
ru2 zai4 yang2juan4 zhu3 bao3hu4 ni3 ,
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 .
2
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 ,
zai4 zhu3 yi4 xia4 de5:2:dei3 meng2 en1 bi4 ,
yuan4 shang4 zhu3 mei3 tian1 ci4 ma3na3 ,
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 .
3
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 ,
dang1 wei1xian3 jing1huang2 chan2rao4 ni3 ,
shang4 zhu3 bang3bi4 bi4 huai2bao4 ni3 ,
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 .
4
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 ,
zhu3 ai4 qi2 zhi4 chang2 yin3ling3 ni3 ,
si3wang2 bo1tao1 bu4neng2 shang1 ni3 ,
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 .