zhu4fu2
1
yuan4 wo3 ji1du1 jiu4zhu3 en1hui4 ,
tian1fu4 wu2jin4 da4 ci2bei1 ,
sheng4ling2 bu2duan4 an1wei4 gan3dong4 ,
jiang4lin2 ju1 wo3men5 xin1zhong1 .
2
yuan4 zai4 zhu3 li3 he2er2wei2yi1 ,
bi3ci3 xiang1ai4 qin1jin4 shen2 ,
xiang3shou4 tian2mi4 fu2 le4:4:4:yue4 tuan2qi4 ,
tong2 mu4 zhu3 ai4 yong3 huan1xin1 .