zan4mei3 shi1
0
zan4mei3 tian1fu4 ai4 shi4 ci2 ren2 ,
zan4mei3 ye1su1 dai4 shu2 hong2 en1 ,
zan4mei3 sheng4ling2 kai1 wo3 mao2 sai1:4:4 ,
zan4mei3 san1 wei4 he2yi1 zhen1 shen2 . a4men2 .