san1 yi1 song4
0
zan4mei3 zhen1 shen2 wan4 fu2 zhi1 gen1 ,
di4shang4 sheng1ling2 dang1 zan4 zhu3 en1 ,
tian1shang4 wan4 jun1 song4zan4 zhu3 ming2 ,
zan4mei3 sheng4 fu4 , sheng4 zi3 , sheng4ling2 .
a4men2 .