xian1 qiu2 ta1de5 guo2 he2222:huo2 yi4 Seek Ye First The Kingdom of God
C G/B Am Em/G F C/E Dm7 G
__ __ ____ __ ________
3-3 4 5- 321-123--- 4-543- 43 2---2---
ni3men5 yao4 xian1 qiu2 ta1de5 guo2 he2222:huo2 ta1de5 yi4 .

3-3 4 5-3 2 161 2 3---
zhe4xie5 dong1xi5:3 dou1 yao4 jia1 tian1 ni3men5
C G/B Am Em/G
__
4-543- 4 3 2--- 1---
ha1li4 lu4 ha1li4lu4ya3
F C/E Dm G7
1
ni3men5 yao4 xian1 qiu2 k de5 guo2 ,
he2222:huo2 qiu2 k de5 yi4 ,
zhe4xie5 dong1xi5:3 dou1 yao4 jia1 gei3 ni3men5 ,
ha1li4 lu4 , ha1li4lu4ya3 .
2
ni3men5 qi2qiu2 jiu4 gei3 ni3men5 ,
xun2zhao3 jiu4 xun2 jian4 ,
kou4 men2 jiu4 gei3 ni3men5 kai1men2 ,
ha1li4 lu4 , ha1li4lu4ya3 .
3
ni3men5 yao4 zhuan1xin1 yang3lai4 k ,
bu4 kao4 ji3 cong1ming5 ,
yi1qie4 shi4 shang4 dou1 yao4 ren4ding4 k ,
ha1li4 lu4 , ha1li4lu4ya3 .
ha1li4 lu4 , ha1li4 lu4 .
-
Matthew 6:33; 7:7; Prov 3:5-6
Music: Karen Lafferty