ye1he2hua2 suo3 ding4 de5 ri4zi5 This is the Day
0
zhe4 shi4 ye1he2hua2 (2X)
suo3 ding4 de5 ri4zi5 (2X)
wo3men5 zai4 qi2zhong1 (2X)
yao4 gao1xing4 huan1xi3 (2X)
zhe4 shi4 ye1he2hua2
suo3 ding4 de5 ri4zi5
wo3men5 zai4 qi2zhong1
yao4 gao1xing4 huan1xi3
zhe4 shi4 ye1he2hua2 (2X)
suo3 ding4 de5 ri4zi5