ye1su1 du2zi4 dao3gao4 ge1
1
ye1su1 du2zi4 wei4 wo3 dao3gao4 ,
zai4 ke4xi1ma3ni2 yuan2 ,
ta1 yi3 wei4 wo3 du2 chang2 ku3 bei1 ,
mian4 shang4liu2 han4 ru2 xue4 .
2
ye1su1 du2zi4 wei4 wo3 shou4 shen3 ,
zai4 bi3la1duo1 ting2 qian2 ,
ta1 du2zi4 dai4 jing1ji2 guan1mian3 ,
wei4 shi4ren2 suo3 qing1kan4 .
3
ye1su1 du2zi4 wei4 wo3 shou4 si3 ,
zai4 ge4ge4ta1 shan1 shang4 ,
ting1 ta1 kou3 zhong1:4 gao1sheng1 hu1han3 :
" cheng2 liao3:le5 ! cheng2 liao3:le5 ! cheng2 liao3:le5 !"
fu4ge1
wei4 wo3 ! wei4 wo3 !
ta1 wei4 wo3 ding1 shi2jia4 !
she3shen1 liu2xue4 huan2:hai2 wo3 zui4 zhai4 ,
ta1 shang1xin1 shi4 wei4 wo3 ! wei4 wo3 !
wei4 wo3 ! a4men2