wen2 zhu3 zhao4 wo3 ge1
1
jin1 yi3 ming2 wen2 jiu4zhu3 zhao1hu1 ,
jin1 yi3 ming2 wen2 jiu4zhu3 zhao1hu1 ,
jin1 yi3 ming2 wen2 jiu4zhu3 zhao1hu1 :
" xu1 bei1:bei4 shi2jia4 , sui2 wo3 xing2 yi1lu4 ."
2
wo3 bi4 shi2shi2 qiu2 zhu3 bang1 fu2 ,
wo3 bi4 shi2shi2 qiu2 zhu3 bang1 fu2 ,
wo3 bi4 shi2shi2 qiu2 zhu3 bang1 fu2 ,
wo3 bi4 sui2 zhu3 , sui2 zhu3 xing2 yi1lu4 .
3
wo3 bi4 shen1xin1 zhuan1 xian4 ye1su1 ,
wo3 bi4 shen1xin1 zhuan1 xian4 ye1su1 ,
wo3 bi4 shen1xin1 zhuan1 xian4 ye1su1 ,
wo3 bi4 sui2 zhu3 , sui2 zhu3 xing2 yi1lu4 .
4
zhu3 bi4 ci4 wo3 en1chong4 guang1rong2 ,
zhu3 bi4 ci4 wo3 en1chong4 guang1rong2 ,
zhu3 bi4 ci4 wo3 en1chong4 guang1rong2 ,
zhu3 bi4 tong2 wo3 , tong2 wo3 xing2 yi1lu4 .
0
ye1su1 ling3 wo3 , wo3 bi4 gen1sui2 ,
ren4 ling3 he2 wang4:3 , wo3 reng2 gen1sui2 ,
fu2 ye3 , ku3 ye3 , zhong1 bi4 gen1sui2 ,
yong3yue4 sui2 zhu3 , sui2 zhu3 xing2 yi1lu4 .
a4men2