ye1su1 tong2 zai4 ge1
zhu3 shi4fang4 wo3 xi3 jin4 zui4 wu1 ,
zai4 de5:di4 ru2 tian1 zhong1ri4 huan1hu1 ;
shi4shang5 nan2mian3 you1chou2 kun4ku3 ,
ren4shi5 ye1su1 tian1tang2 zheng4lu4 .
2
cong2qian2 tian1tang2 he2222:huo2 wo3 ge2kai1 ,
gan3xie4 ye1su1 xian3chu1 ci2ai4 ;
ru2jin1 tian1tang2 zai4 wo3 xin1huai2 ,
yong3 yong3yuan3 yuan3 bu2hui4 geng1gai3 .
3
wu2lun4 wo3 wang4:3 he2chu5 di4fang5 ,
gao1shan1 , ping2di4 , sha1mo4 , cao3chang3 ,
huo4 ju1 da4 wu1 , huo4 zhu4 xiao3 peng2 ,
ye1su1 tong2 zai4 jiu4shi4 tian1tang2 .
0
ha1li4lu4ya3 ! zhen1 shi4 tian1tang2 !
zui4 meng2 she4mian3 zhen1 shi4 tian1tang2 ;
wu2lun4 an4 shang4 , wu2lun4 hai3yang2 ,
ye1su1 tong2 zai4 jiu4shi4 tian1tang2 .
a4men2